9 gru 2014

Rolnikom ekologicznym będize łatwiej. Zmiana ustawy 7 listopada 2014 r. odbyło się trzecie czytanie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druk 2492, 2843). 5 grudnia 2014 r. na 81. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przyjęto poprawki Senatu do tej ustawy. Celem ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym jest wprowadzenie ułatwień i uproszczeń dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, upoważnionych jednostek certyfikujących oraz organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa. 

Celem nowelizowanej ustawy jest wdrożenie obowiązujących przepisów europejskich do porządku prawnego oraz realizacja zaleceń pokontrolnych Food and Veterinary Office (FVO) z kontroli przeprowadzonej w Polsce w 2012 roku.

Aby zrealizować powyższe cele: 

1)        zaproponowano wprowadzenie możliwości przyznania zgody przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zastosowanie horyzontalnie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej – zamiast obecnej procedury wydawania zgód poprzez decyzje WIJHARS. Oznacza to usunięcie obowiązku każdorazowego występowania o zgodę na zastosowanie danego odstępstwa (dotyczy to wybranych odstępstw np. odstępstwa dotyczącego trzymania bydła na uwięzi). Nowe rozwiązanie oznacza zmniejszenie obciążeń dla producentów ekologicznych i odciążenie administracji.
2)        zaproponowano zredukowanie obowiązków w zakresie przekazywania informacji o producentach ekologicznych – tak aby nie było konieczności przekazywania wszystkich zmian przez jednostki certyfikujące do GIJHARS. Celem jest aby jednostki certyfikujące nie musiały informować Głównego Inspektora o zmianach nieistotnych z punktu widzenia skuteczności i jakości nadzoru nad produkcją ekologiczną. W związku z tym Główny Inspektor opracuje i przekaże jednostkom certyfikującym wzory formularzy określających taki zakres zmian, o których informowanie jest konieczne do przeprowadzenia skutecznej kontroli. Oznacza to zmniejszenie obciążeń administracyjnych w jednostkach certyfikujących przez zredukowanie obowiązków informacyjnych.
3)        zmieniono procedurę składania wykazu przekazywanego przez jednostki certyfikujące do ARiMR. Informacja o kontrolowanych producentach (przygotowywana na potrzeby wsparcia udzielanego im z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) będzie przekazywana również Głównemu Inspektorowi i MRIRW- co może znacznie wpłynąć na usprawnienie nadzoru. Jednocześnie zmieniono terminy przekazywania tej informacji (do 30 listopada wg stanu na 15 listopada). Wprowadzono również terminy na uzupełnienie lub zmianę przekazanych danych.
4)        wprowadzono możliwość udostępnienia IJHARS oraz jednostkom certyfikującym dostępu do danych ARiMR – tak aby pojawiające się różnice w pomiarach i rozbieżności można było  wyjaśniać dużo wcześniej co powinno wyeliminować pojawiające się liczne korekty i niepotrzebną pracę zarówno jednostek certyfikujących jak i ARiMR i usprawnia system nadzoru.
5)        zaproponowano bardzo duże uproszczenia w systemie potwierdzania kompetencji inspektów rolnictwa ekologicznego. Egzamin na inspektora będzie egzaminem jednorazowym i bezterminowym a inspektorzy będą podnosić swoje kompetencje poprzez szkolenia organizowane przez jednostki certyfikujące.
6)        wprowadzić możliwość wskazania w drodze rozporządzenia MRiRW sieci laboratoriów urzędowych i referencyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego. Przyczyni się to do podniesienia wiarygodności i porównywalności wyników badań próbek pochodzących od kontrolowanych producentów. Wprowadzono również rozwiązania dotyczące przekazywania Głównemu Inspektorowi wyników badań prowadzonych w tych laboratoriach.  
7)        doprecyzowano zadania w systemie nadzoru - doprecyzowane zostaną obowiązki Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotyczące sprawowania kontroli nad producentami kontrolowanymi przez jednostkę certyfikującą, której cofnięto w całości lub części prawo do przeprowadzania kontroli w rolnictwie ekologicznym. Wprowadzono możliwość dla Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
-Spożywczych wstrzymania naboru nowych zgłoszeń podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym. Przewidziano wprowadzenie nowego mechanizmu przekazywania przez jednostki certyfikujące informacji o producentach ekologicznych przechodzących pod kontrolę innej jednostki. Zmiana ta umożliwi ochronę interesów producentów ekologicznych. Jeżeli producent ekologiczny zmieni jednostkę certyfikująca to dokumenty dotyczące tego producenta ekologicznego będą przesyłane pomiędzy jednostkami.
8)        dostosowano tekst do zmian terminologicznych wynikających ze sprostowania rozporządzenia Rady 834/200, ujednolicono nazewnictwo i uaktualniono odniesienia do rozporządzenia Komisji WE nr 889/2008 zawarte w ustawie, co wynika ze zmian do tego rozporządzenia oraz dostosowano proponowane rozwiązania do zmian w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich.

             

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz